Adwokat Długołęka – Hanna Bohr-Szymczak

Źle wykonane meble na wymiar? Zobacz, co możesz zrobić.

 

 

żle wykonane meble

 

Źle wykonane meble na wymiar? Zobacz, co możesz zrobić. Czy możesz złożyć reklamację lub odstąpić od umowy?

Zdarza się, że nasze wymarzone, wyczekane meble nie spełniają naszych oczekiwań. Źle wykonane meble – brzydko docięte blaty, pęcherze na frontach, krzywe drzwiczki – wad może być wiele. Co robić? Jakie instrumenty prawne przysługują nam przeciwko wykonawcy?

Zrobienie mebli na wymiar to umowa o dzieło.

Należy zacząć od tego, że powierzając komuś wykonanie mebli zawiera się umowę o dzieło. Zgodnie z art. 627 kodeksu cywilnego: przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Dla wyróżnienia umowy o dzieło spośród innych typów umów nazwanych kluczowe znaczenie ma właśnie charakter prawny zobowiązania przyjmującego zamówienie. Od wykonawcy oczekujemy zatem wykonania dzieła (zależy nam na uzyskaniu określonego rezultatu) – naszych mebli. Zakwalifikowaliśmy już naszą umowę jako umowę o dzieło, co z tego wynika? Wiemy już, że w naszej sprawie będziemy stosować przepisy dotyczące umowy o dzieło zawarte w kodeksie cywilnym. Zatem wszystkie te przepisy, które dotyczą niedotrzymania terminu lub wadliwego wykonania dzieła mogą nam pomóc w dochodzeniu roszczeń związanych ze źle wykonanymi meblami.

Źle wykonane meble – czy brak umowy z fachowcem na wykonanie mebli powoduje, że nie odzyskam pieniędzy?

Nie. Przepisy nie wymagają zawarcia umowy o dzieło na piśmie. Umowę o dzieło można zatem zawrzeć nawet w sposób dorozumiany. Ustna umowa dotycząca zrobienia mebli też będzie zatem ważną, wiążącą umową o dzieło. Niespisanie warunków umowy może utrudniać dochodzenie swoich praw, ale dostępne są jeszcze inne środki dowodowe, które pomogą dowieść, że taka umowa została zawarta (zeznania świadków, fotografie, zapiski, maile i smsy). Wskazuje się, że nazwa umowy może być elementem pomocnym przy dokonywaniu jej kwalifikacji. W razie wątpliwości należy zawsze badać cel umowy, który strony chciały osiągnąć, a ponadto ustalić, czy wola stron ukształtowania umowy jako umowy o dzieło nie jest sprzeczna z naturą stosunku prawnego.

Przy okazji warto wspomnieć, że przed zainwestowaniem pieniędzy warto zabezpieczyć się zawierając pisemną umowę. Jeżeli nie mają Państwo czasu (lub chęci) wczytywać się w postanowienia umowne (lub takiej umowy napisać) –  wyślijcie nam umowę mailem (lub napiszcie wiadomość, że pilnie potrzebujecie projekt takiej umowy), a my taką umowę sprawdzimy (lub napiszemy) i zadbamy o Wasze interesy.

Źle wykonane meble – jakie kroki należy zatem podjąć?

Jeżeli w trakcie montażu mebli (tj. kiedy wykonawca nie ukończył jeszcze naszego dzieła) da się zauważyć ich wady należy w pierwszej kolejności wezwać go (najlepiej pisemnie) do zmiany sposobu wykonania dzieła i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Dopiero po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu mamy możliwość złożyć wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub powierzyć poprawę wadliwie wykonanego dzieła lub dalszego jego wykonania innej osobie. Koszty ewentualnej poprawy lub dalszego wykonania dzieła ponosi w takim wypadku wykonawca mebli. Co oznacza złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy? W takim wypadku umowę traktuje się za niezawartą. Strony zobowiązane są do zwrotu tego co nawzajem sobie świadczyły.

Co jest istotne?

Podsumowując, ważne jest, żeby pamiętać o zachowaniu kolejności działań wskazanych odpowiednio w art. 636 § 1 k.c. Dopiero po bezskutecznym upływie terminu należy podjąć decyzję o odstąpieniu umowy lub o powierzeniu poprawienia innej osobie. Treść powołanego artykułu wstawiam poniżej:

Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.

Gdy opisane wyżej czynności nie doprowadzą do porozumienia z wykonawcą dzieła – możesz realizować swoje roszczenia na drodze sądowej.

Co mogę zrobić, gdy stolarz opóźnia się z wykonaniem mebli?

Odpowiedzi należy szukać w kodeksie cywilnym, także w przepisach dotyczących umowy o dzieło. Art. 635 k.c. stanowi:

Jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła.

Wskazany przepis pozwala nam na odstąpienie od zawartej umowy. Należy pamiętać, że opóźnienie musi być na tyle duże, że nie będzie możliwe wykonanie mebli w umówionym czasie.

Co w sytuacji, gdy meble zostały już ukończone i zacząłeś z nich korzystać? Możesz złożyć reklamację.

Zgodnie z kodeksem cywilnym do umowy o dzieło należy stosować przepisy o rękojmi przy sprzedaży. Art. 638 k.c.:

§  1. Do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży. Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie jest wyłączona, jeżeli wada dzieła powstała z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez zamawiającego.
§  2.  Jeżeli zamawiającemu udzielono gwarancji na wykonane dzieło, przepisy o gwarancji przy sprzedaży stosuje się odpowiednio.
Przepisy dotyczące rękojmi znajdziemy w art. 556 k.c. i następnych. Są to przepisy bardzo korzystne z punktu widzenia kupującego. Zachęcam do zapoznania się z ich treścią. Ustawodawca wprowadza w nich m.in. domniemanie istnienia wady w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego (przy sprzedaży konsumenckiej). Szczególnie interesująca dla konsumenta będzie na pewno treść art. 560 §  1 k.c., który stanowi o uprawnieniach kupującego w razie stwierdzenia wady rzeczy sprzedanej. Dla ułatwienia wklejam poniżej treść przepisu:
Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Kupujący może więc:

– złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
– złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
– żądać wymiany rzeczy na wolną od wad oraz
– żądać usunięcia wady
Należy podkreślić, że kupujący może odstąpić od umowy wyłącznie wówczas, gdy wada jest istotna. Ponadto, uprawnienia kupującego do odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny mogą zostać skonfrontowane z uprawnieniami sprzedawcy do wymiany rzeczy lub usunięciu jej wady. Tym samym umowy sprzedaży lub ustalona wysokości ceny zostaną utrzymane.

Zachęcamy do kontaktu. Pomagamy przejść Klientowi przez każdy etap sprawy. Możemy sprawdzić lub sporządzić projekt umowy o dzieło. Udzielimy niezbędnych informacji, podpowiemy jak należy napisać wezwanie lub oświadczenie oraz w jaki sposób udowodnić zawarcie umowy. Co więcej, pomożemy w skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów. Gwarantujemy także stały kontakt w razie jakichkolwiek problemów lub nieoczekiwanego obrotu wydarzeń.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w przypadku źle wykonanych mebli, skontaktuj się z nami! Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Pomożemy Ci w pozytywnym rozwiązaniu Twojej sprawy.

Spotkanie w Kancelarii można umówić:

  • telefonicznie, dzwoniąc pod numer: 665-855-111
  • mailowo, wysyłając wiadomość na: kancelaria@dlugoleka-adwokat.pl
Scroll to Top