Adwokat Długołęka – Hanna Bohr-Szymczak

Jak napisać umowę?

jak napisać umowę

Jak napisać umowę?

 

Jeżeli stoją Państwo przed wyzwaniem przygotowania umowy, która nie dotyczy skomplikowanych kwestii a strony potrafią dobrze określić jej cel, warto samemu spróbować ją napisać. Jest to przede wszystkim znacznie bezpieczniejsze niż posługiwanie się internetowymi wzorcami, które nie dają nam gwarancji właściwego zabezpieczenia praw i obowiązków. Przykładowo, prawie każdy kupował kiedyś samochód. Jaką umowę Państwo podpisywali? Czy była to umowa kupna/sprzedaży, której wzór znaleźli Państwo na jednym z popularnych portali ogłoszeniowych? Co jeśli powiem, że kodeks cywilny nie przewiduje czegoś takiego jak umowa kupna/sprzedaży? Kupując samochód powinni Państwo podpisać umowę sprzedaży, która będzie zawierać wszystkie elementy przedmiotowo istotne, wskazane w kodeksie cywilnym. Zatem, jak napisać umowę?

W jakim celu piszemy umowę?

Zanim usiądziemy do komputera i zaczniemy pisać umowę poświęćmy chwilę na to, żeby zastanowić się po co jest nam potrzebna. Zasadniczo umowa potrzebna jest do sądu. Jeżeli Twój kontrahent nie wywiązuje się z zawartych postanowień, to właśnie umowa będzie podstawą roszczeń dochodzonych w sądzie. Często zdarza się, że spór stron powstał ze względu na to, że wydarzyła się sytuacja, która nie została przewidziana w umowie. Dlatego też, pisząc umowę warto być przezornym i zawrzeć w niej postanowienia mające zastosowanie w przypadku ziszczenia się różnych scenariuszy.

Język umowy

Skoro umowa pisana jest dla sądu – zawodowego prawnika, warto żeby była napisana językiem prawniczym w oparciu o konkretne przepisy prawa. W umowach należy zatem unikać używania języka potocznego, długich opisów, zdań wielokrotnie złożonych oraz zaimków. Powyższe nie oznacza, że umowa ma być niezrozumiała dla osoby niezwiązanej z tematami prawnymi. Wręcz przeciwnie, umowa powinna być napisana w zrozumiały sposób, a ponadto być krótka i zwięzła. Treść umowy ma przede wszystkim wyrazić wolę stron. Ważne jest jednak, żeby użyte słowa i zwroty odpowiadały pojęciom występującym w odpowiednich aktach prawnych.

Nie zapomnijmy o sposobie redagowania umowy. Warto podzielić ją na paragrafy lub punkty. Do każdego z nich można również dodać podpis.

Np.: §  1. Przedmiot Umowy

Strony umowy

Kluczowe jest także zadbanie o zawarcie w umowie niezbędnych, prawidłowych danych kontrahentów, a także prawidłową reprezentację stron.

Np.: W przypadku spółek może zdarzyć się, że do zawarcia umowy konieczna jest uchwała zarządu wyrażająca zgodę na jej zawarcie.

Definicje

Na samym wstępie warto zadbać o definicje, które ułatwią późniejszą pracę z umową. Bez wątpienia ten prosty zabieg sprawi nie tylko, że umowa będzie mniej obszerna ale przede wszystkim bardziej przystępna w odbiorze. Należy mieć na uwadze, że czasami nawet najbardziej oczywiste słowa i zwroty mogą wzbudzać wątpliwości interpretacyjne, na które nie ma miejsca przy pisaniu umowy.

Np.: Poprzez użyte w treści Umowy zwroty należy rozumieć:

Umowa – niniejsza umowa

Dni robocze – każdy dzień tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy

Przedmiot umowy

Postarajmy się dobrze opisać przedmiot umowy, czyli główne zobowiązania stron. Ten punkt umowy determinuje jej charakter, cele oraz wzajemne oczekiwania stron. Precyzyjne opisanie przedmiotu umowy to pierwszy element, jaki bada sąd rozpatrujący spór stron o należyte wykonanie umowy. Co więcej, powinien on być tak sformułowany, aby każda osoba postronna czytająca umowę wiedziała, czego dana umowa dotyczy. Prawidłowo sformułowany przedmiot umowy znacząco ułatwia późniejsze dochodzenie roszczeń.

Np.: odradzamy określenie przedmiotu umowy jako „zlecenie prac remontowych w domu przy ul. Ogrodowej 2 w Długołęce”. Konieczne jest opisanie na czym takie prace mają polegać – korzystne będzie załączenie do umowy projektów, szczegółowych opisów lub zestawień zakresu prac.

Essentialia negotii

Koniecznie sprawdź, czy umowa nie należy do tych, które wymagają określenia wskazanych ustawowo elementów.

Np.: Umowa sprzedaży – do essentialia negotii tej umowy, czyli elementów bez których umowa nie będzie traktowana w świetle przepisów prawa jako umowa sprzedaży należy określenie: przeniesienia prawa własności, wydania rzeczy, zapłaty określonej ceny oraz odebrania rzeczy przez nabywcę.

Pisana przez nas umowa sprzedaży musi zatem zawierać postanowienia dotyczące ww. kwestii.

Przedmiotowo istotne treści umów odnajdziemy (w większości) w kodeksie cywilnym.

Art.  535 §  1 k.c.
Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.
Art.  605 k.c.

Przez umowę dostawy dostawca zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku oraz do ich dostarczania częściami albo periodycznie, a odbiorca zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy i do zapłacenia ceny.

Przedsiębiorco, pamiętaj….

Oczywistym jest, że pisząc umowę chcemy jak najlepiej zadbać o swoje interesy. Jednak pamiętajmy, że jeżeli zawieramy jako przedsiębiorcy umowę z konsumentem a jej postanowienia naruszają art. 3851 k.c. to będzie ona dotknięta sankcją bezskuteczności względem konsumenta (w zakresie punktów niezgodnych z ww. przepisem).

Art. 3851 k.c.:

§ 1. Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.
§ 2. Jeżeli postanowienie umowy zgodnie z § 1 nie wiąże konsumenta, strony są związane umową w pozostałym zakresie.
§ 3. Nie uzgodnione indywidualnie są te postanowienia umowy, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności odnosi się to do postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta.
§ 4. Ciężar dowodu, że postanowienie zostało uzgodnione indywidualnie, spoczywa na tym, kto się na to powołuje.

Kary umowne

Kara umowna jest postanowieniem umownym, które wprowadza obowiązek zapłaty określonej sumy pieniężnej w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Takie postanowienie umowne będzie skutecznym sposobem zabezpieczenia interesów, jeżeli zostanie sformułowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że kara pieniężna może dotyczyć jedynie zobowiązań o charakterze niepieniężnym. Postanowienia muszą pozwalać na dokładne obliczenie kwoty (lub maksymalnej kwoty) kary umownej.

Np.: W przypadku opóźnienia w wykonaniu Projektu Inwestor obciąży Przyjmującego zamówienie karą umowną w wysokości 1% Wynagrodzenia netto wskazanego w § 3 pkt 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia, maksymalnie za 30 dni.

Inne sposoby zabezpieczenia wierzytelności

Oprócz wyżej wymienionej kary umownej, warto zadbać również o inne sposoby zabezpieczenia na wypadek niewywiązania się przez jedną ze stron z postanowień zawartej umowy. Gdy kontrahent, nie ureguluje dobrowolnie swojego zobowiązania, druga strona umowy może skierować sprawę do sądu (tego rodzaju wybór może wiązać się z długim i kosztownym postępowaniem sądowym) lub korzystać z prawnych możliwości zabezpieczenia wierzytelności, które można zawrzeć w umowie.

Takie zabezpieczenia finansowe mogą przybrać różną formę. Wyróżnia się zabezpieczenia osobiste, takie jak: weksel, poręczenie, gwarancja bankowa, dobrowolne poddanie się egzekucji oraz rzeczowe -zastaw, hipoteka oraz (moim zdaniem zbyt często ignorowane) przewłaszczenie na zabezpieczenie.

Oczywiście jaki rodzaj zabezpieczenia będzie w danej sytuacji najbardziej korzystny zależy od charakteru zawieranej umowy i wzajemnych stosunków stron. Właściwie dobrane zabezpieczenie wierzytelności nie tylko lepiej zabezpieczy wierzytelność ale będzie również szybszym i bardziej efektywnym sposobem odzyskania długu niż proces sądowy.

Skonsultuj wątpliwości z prawnikiem

Potrzebujesz pomocy w napisaniu umowy? Nie wiesz jak dobrze zabezpieczyć swoje interesy? Może chcesz wiedzieć, czy umowa, którą chcesz podpisać nie będzie dla Ciebie niekorzystna? Zachęcam do kontaktu. W razie potrzeby, pomogę.

Spotkanie w Kancelarii można umówić:

  • telefonicznie – dzwoniąc pod numer: 665-855-111
  • mailowo – wysyłając wiadomość na: kancelaria@dlugoleka-adwokat.pl
  • przez system rezerwacji online – >link<
Scroll to Top